Logg inn
Brukernavn:
Passord:

REFLEKTOR-pakken for et trygt læringsmiljø: Forskningsbaserte og konkrete tiltak til skoleeiere og skoleledere med ambisjoner om å lykkes. 

GBreflektor henvender seg til skoleledere med ambisjoner om at et trygt læringsmiljø skal være en viktig del av skolens profil og identitet - en skole som elever og foreldre har tillit til og er stolte av. GBreflektors strategi og hjelp til skoler bygger på forskningsbasert kunnskap og erfaringer med implementering og oppfølging av slik praksis over lang tid, bl. a. gjennom åtte års erfaring som faglig veileder for Oslo kommunes arbeid med 30 skoler i ConnectOSLO-programmet. GBreflektor har nylig etablert et samarbeid med Questback AS som gir skoler mulighet til selv å gjennomføre høykvalitets og kvalitetssikrede undersøkelser på områder knyttet til læringsmiljø, med ferdige maler, faglig oppfølging og teknisk support. Tjenestene fra GBreflektor tilbys skoleeiere og enkeltskoler som mot en årlig avgift gis passordtilgang og dermed tilgang til kurs/forelseninger (flash), presentasjoner, støttemateriell/metodikk for gjennomføring og kvalitetssikring samt maler for ulike undersøkelser/evalueringer med QuestbackTM.


En tidlig og ærlig analyse av organisasjonen mht ledelse, skolekultur og organisering øker sjansene for å lykkes radikalt.
De anbefalte og forskningsbaserte programmene for et godt læringsmiljø forutsetter og vektlegger at skolene har en "readinesss", eller programberedskap, ved oppstart. Dette innebærer at skolen er velfungerende og "klar" ved oppstart av programmet mht ledelse, skolekultur og organisering. Dette er ofte ikke tilfelle, da mange skoler trenger hjelp til å få disse forutsetningene på plass. 
I en hektisk og og ofte uforutsigbar skolehverdag sliter mange skoler med å få den forventede effekt av de ulike forskningsbaserte program og tilnærminger. Årsakene til dette er mange - men skoler opplever ofte en "overload" mht krav fra ulike nivå og grupper, og ender opp som stressede  og ufokuserte organisasjoner, med liten grad av opplevd felles fokus, mestring og trivsel både for ansatte og elever.

Less is more: Konkret hjelp til kontrollerbare prosesser- for skoler som vil lykkes
Nyere studier (ref. TALIS, Tidsbrukutvalgets rapport) identifiserer klart en del hindringsfaktorer som er felles for svært mange norske skoler. REFLEKTOR-pakken representerer en tiltaksserie på fem konkrete områder som ved hjelp av helt konkret metodikk bidrar til å identifisere og rette opp typiske "systemfeil". 
 
- Utvikling av en forpliktende felles faglig og verdimessig plattformfelles
- Felles praksis i alle klasser mht klasseledelse m/ metodikk for kvalitetssikring
- Reflektor-metoden mot mobbing, ekskludering og andre former for negativ gruppeatferd
- Oppbygging av ressursteam - en lokal støttefunskjon for lærerne i arbeidet med
  klasseledelse og forebygging og reduksjon av uro, konsentrasjonsproblemerproblemer,
  mobbing og annen problematferd. 
-Evaluering/undersøkelser med Questback adm. av skolen selv: elevatferd, trivsel, lærernes opplevelse av elevenes og eget arbeidsmiljø, foreldrenes opplevelse av elevenes trivsel og av hjem-skole- samarbeid mm

Den ferske rapporten fra "Tidsbrukutvalget" identifiserer mange av disse.  - og en ser bl.a. at det er behov for: 
 
- mer og tydeligere felles tenking
- mer effektivi  tidsbruk gjennom mer og tydeligere skoleledelse
- mer felles praksis og rutiner i forhold til klasseledelse
- bedre støttefunksjoner for arbediet med forebygging og håndtering
  av uro, disiplinproblemer, mobbing og annen problematferd
- bedre kommunikasjon som skaper tillit i forhold til foreldregruppa

GBreflektor henvender seg primært til skoleeiere som ønsker å skape en felles kommunal "basiskompetanse" for kommunens skoler. Det å bygge kompetanse som et felles løft for alle skoler, i ledergrupper og i personalet, er langt mer rasjonelt enn å måtte kjøre samme prosess fra bunn av på skole etter skole.

Kommuner som velger å gripe fatt i dette arbeidet på en kooridinert og systematisk måte vil bidra til økt forutsigbarhet for ansatte, elever og ikke minst for de foresatte, som vil kjenne igjen faglig profil og praksis på tvers av skoler i forbindelse med overganger eller skolebytte. En tydelig og felles kommunal profil vil også være en styrke og et konkurransefortrinn i forhold til rekruttering og overflyttinger av lærere.

Reflektor-metoden mot mobbing og negativ gruppeatferd: kompetansebygging som endrer skolekulturen
GBreflektor har gjennom egen praksis utviklet "Reflektor-metoden". Denne metoden kjennetegnes av at atferd som mobbing, ekskludering, jenteproblematikk og andre former for negativ atferd oftest har klare elementer av gruppeatferd, og derfor også må forstås og løses ut fra en forståelse av de mekanismer som virker inn på atferden i de aktuelle grupper/relasjoner. Dersom atferden motiveres og opprettholdes i en kontekst av gruppeatferd, må problemløsningen ta utgangspunkt i dette -  og ikke behandle eller forsøke å løse problemet som individuell problematferd..

Dette innebærer at både elever og foreldre involveres i problemløsningen, der det sentrale målet er å gi de involverte "mobberne" ny forståelse og mulighet til å velge nye roller - noe som gir mer  varige løsninger, og mindre fare for tilbakefall til negative roller og atferd.

Systematisk kompetansebygging, læring gjennom erfaringsdeling og oppbygging av lokalt støtteapparat (ressursgruppe) bidrar til kontinuitet og stadig læring og videreutvikling. 

Metodikken fra GBreflektor brukes bl.a. av Utdanningsetaten i Oslo for skoler i ConnectOSLO-programmetWorkshops for skoleledelsen og ressursteam/ressurspersoner
GBreflektor tilbyr workshops der deltakerne gis teoretisk og praktisk innføring i metodikken. Kartlegging og analyse av reelle,  "medbrakte" saker bidrar til at deltakerne raskt kan komme i gang lmed lokal problemløsning, der GBreflektor tilbyr faglig støtte/veiledning i startfasen.

For mer informasjon om metoden og om workshops våren 2010,  ta kontakt på e-post gaute.bjornsen@gbreflektor.no eller på telefon 51451184/ 90187654 


Gaute Bjørnsen  er Cand.polit. fra NTNU, og arbeidet 2000-2004 ved  Senter for Atferdsforskning , som bl. a har tatt inn GBreflektors digitale "Skolens sjekkliste"i "RESPEKT"-programmet for godt læringsmiljø. Siden 2004 har han drevet som uavhengig rådgiver/konsulent innen skoleutvikling.

Nyheter

Nytt og spennende samarbeid om Reflektorpakken/skoleutvikling
UConsulting AS har mange års erfaring med teamutviklingsprosesser i næringslivet. Ledelsen i UConsulting fattet interesse for Reflektor-pakkens verdimessige og faglig profil - og dette har resultert i et nytt og spennende samarbeid om skoleutvikling. UConsulting og GBreflektor skoleutvikling er samarbeidspartnere med Conexus AS og sertifiserte veiledere i PULS og VOKAL
12-sep-2014